Provozní řád

 • Využití trailů je na vlastní nebezpečí. Provozovatel Údolí Sportu z.s. neodpovídá za újmy a úrazy, které se na stezkách stanou. V případě nehody je každý uživatel povinen poskytnout první pomoc. Doporučujeme vám vždy nosit mobilní telefon. V případě úrazu volejte 112.
 • V případě nehody musí každá osoba, ať už svědek nebo zúčastněná osoba zůstat na místě a být schopna se identifikovat.
 • Návštěvníci musí respektovat pokyny na webových stránkách, pokyny personálu, vlastníka lesa a jeho zaměstnanců i značení přímo na trailech (jednosměrnost, uzavření úseků, křížení atd.).
 • Vjezd na traily je povolený jen na kole a s cyklistickou přilbou. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, např. chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení a rukavice. Také je nutné používat správně udržované horské kolo vhodné pro podmínky tratě. Za technický stav kola a jeho způsobilost odpovídá uživatel.
 • Traily nejsou určené pro motorkáře, pěší turisty ani jezdce na koních. Na stezkách je zakázáno pohybovat se se psy.
 • Pokud je trasa uzavřena, platí absolutní zákaz jízdy. Je zakázáno jezdit mimo traily a vytvářet zkratky nebo stavět na trailech jakékoliv překážky anebo měnit jednotlivé části tras. V případě, že návštěvník objeví závadu, musí ji po návratu z jízdy nahlásit na základně Adrex Base Camp – tel. 566 566 566, abc@adrex.cz.
 • Před jízdou je každý uživatel povinen seznámit se s provozním řádem trailů, mapou, značením jejich obtížností a zvolit si trasu, která odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a fyzické kondici. Traily jsou jednosměrné. Vjezdem na jakýkoliv trail uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto provozním řádem, že se zavazuje jej respektovat. Vstup dětem do 6 let je zakázaný, dětem do 12 let je možný pouze pod dozorem osoby starší 18 let.
 • Při náledí či sněžení je zakázáno na singletraily vjíždět. Stezky se nesmí používat ani za extrémního mokra.
 • V nočních hodinách platí zákaz jízdy na trailech.
 • Uživatelé jsou povinni počínat si při pohybu na stezce tak, aby neohrozili ostatní návštěvníky lesa, nepoškodili přírodní prostředí v lokalitě a neomezovali činnost vlastníka lesa, především v oblasti lesního hospodaření a dodržovali pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 • Cyklisté musí přizpůsobit rychlost své jízdy svým fyzickým a technickým schopnostem. Zároveň musí dát přednost rychlejším cyklistům, kteří je dojedou. Každý cyklista musí jednat tak, aby neohrožoval sebe nebo svým jednáním neublížil jiným uživatelům areálu. Uživatelům trailů je zakázáno zastavovat na nepřehledných úsecích. Cyklista, který spadl, musí co nejrychleji uvolnit místo nehody.
 • Návštěvníci zodpovídají za své osobní věci. Doporučujeme je nikdy nenechávat bez dozoru.
 • Je zakázáno vjíždět na stezky pod vlivem alkoholu.
 • V lesích je dále zakázáno:
 1. rušit klid a ticho
 2. jezdit a stát s motorovými vozidly
 3. vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
 4. vstupovat do prostorů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
 5. kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
 6. odhazovat hořící nebo doutnající předměty
 7. znečišťovat les odpady a odpadky
 • Uživatel trailů je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými obecně závaznými právními předpisy a pokyny provozovatele, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů odpovídá uživatel za veškerou případnou újmu, kterou provozovateli trailů či třetím osobám způsobí. Provozovatelé zařízení jsou vyloučeni z jakékoliv odpovědnosti.
 • Jakákoliv organizovaná činnost, výuka techniky jízdy na trailu, trénink nebo bike camp lze uskutečnit pouze se souhlasem provozovatele trailů.